مقدمه :

توسعه منطقي و موزون جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي در سطح كشور با هدف تامين رفاه و تسهيلات براي مردم و تعريف جايگاه، به عنوان يكي از مولفه هاي شهر سالم در جهت دسترسي آسان شهروندان، جلوگيري از اتلاف سوخت و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در كلان شهرها، از اهداف عالي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد. در همين راستا، همگام با آسان سازي مقررات و روشها و تعريف مسئوليتها در بخشهاي تصديگري و حاكميتي و آزادسازي طراحي و احداث جايگاه و تاكيد بر روزآمدي استانداردها، اطلاع رساني مناسب جهت ورود به حوزه توزيع فرآورده هاي نفتي و آگاهي عموم از قوانين و مقررات موجود، در دستور كار اين شركت قرار داشته و دارد.

اميد است با روان سازي و آشنايي با اامات و چگونگي اقدام در جهت احداث جايگاه اختصاصي، زمينه حضور فعالتر بخش خصوصي در اين عرصه را شاهد باشيم و نهايتا" اين امر، مقدمه اي بر فراهم شدن زمينه تغيير نظام جايگاهداري از شيوه فعلي پرداخت كارمزد به شيوه حق العمل، مشابه ساير كشورهاي دنيا باشد.

الف: شرايط فردي و عمومی :

1- تابعيت جمهوري اسلامی ايران ، درمورد اشخاص حقيقي

2- تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور

3- داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي افراد ذكور

4- عدم سوءپيشينه در محاكم قضايي و انتظامي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي

5- عدم اعتياد به مواد مخدر

6- وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و ايثارگران، در شرايط مساوي، در اولويت قرار دارند.

ب: شرايط اختصاصي :

1- داراي سند ثبتي زمين يا مجوز معتبر استفاده از زمين توسط ادارات ثبت اسناد، شهرداري، مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي، سازمان اوقاف، يا ارائه سرقفلي از سازمان پايانه ها

2- واريز مبلغ 20 ميليون ريال، به عنوان سپرده حسن انجام كار

3- تعهد محضري، مبني بر عدم اعتراض نسبت به كمبود درآمد ناشي از فروش فرآورده

4- ارائه استعلام از شهرداري، براي جايگاه هاي شهري و راه و ترابري براي خارج از شهر

ج: ساير شرايط :

1- موافقت اصولي احداث نقطه عرضه، به نام متقاضي، پس از پذيرش تقاضا و بررسي مدارك، صادر و متقاضي حق انتقال به غير را به هر صورت و عنوان (فروش، وكالت، هبه، شراكت و .)، تا شروع بهره برداري نخواهد داشت.

2- مدت اعتبار موافقت اصولي احداث نقطه عرضه، شش ماه بوده و تمديد اعتبار آن براي حداكثر يكبار در صورت احراز در دست اقدام بودن مراحل كار و رويت پيشرفت فيريكي توسط شركت انحام خواهد پذيرفت.

3- پس از بهره برداري، انتقال يا فروش بخشي از عرصه و اعيان و يا تمامي نقطه عرضه، پس از ارائه مدارك فردي و احراز شرايط عمومي و كسب موافقت شركت، بلامانع خواهد بود.

4- زمين پيشنهادي جهت احداث جايگاه، داراي كاربري خدماتي مي باشد و امكان تغيير كاربري، حداقل پس از 15 سال از شروع بهره برداري، مشروط به وجود جايگاه هاي كافي در منطقه براي تامين نياز مصرف كنندگان و با تشخيص كميته اي مركب از مدير منطقه، نماينده جايگاهداران منطقه و نماينده اي از هيئت مديره شركت ملي پخش، ميسر خواهد بود.

5- فعاليت جايگاه ها به صورت 24 ساعته بوده و در صورت دريافت تقاضاي كتبي صاحبان جايگاه ها، مبني بر عدم وجود مشتري در ساعات خاص شب، با در نظر گرفتن استمرار تامين نياز مصرف كنندگان و شرايط محلي، نسبت به كاهش ساعت كار جايگاه ها در شب بررسي لازم انجام و تصميم گيري خواهد شد.

6- انجام هر گونه طراحي در ساختمان جايگاه، آزاد خواهد بود.

7- بهره برداري از جايگاه، با صدور مجوز بهره برداري از سوي شركت انجام خواهد شد.

د: مدارك لازم جهت پذيرش متقاضي :

1- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

2- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر

3- گواهي عدم سوء پيشينه در محاكم قضائي و انتظامي

4- فيش واريزي، به مبلغ بيست ميليون ريال، به عنوان سپرده حسن انجام كار به حساب معرفي شده از سوي شركت

5- سند ثبتي زمين يا مجوز معتبر استفاده از زمين

6- كروكي كامل از زمين پيشنهادي

7- فرم تكميل شده درخواست و تعهدنامه ثبتي

ه: مراحل صدور مجوز احداث :

1- مراجعه متقاضي به واحد بازرگاني مناطق

2- دريافت كتابچه راهنماي احداث جايگاه اختصاصي

تذكر: دريافت كتابچه راهنماي احداث جايگاه اختصاصي، هيچگونه تعهدي را براي شركت، تا ارائه مدارك مورد درخواست و صدور موافقت اصولي، ايجاد نخواهد كرد و صرفا" جهت اطلاع رساني خواهد بود.

3- تكميل فرم درخواست و ارائه مدارك به واحد بازرگاني

4- بررسي مدارك توسط واحد بازرگاني مناطق

5- بازديد از زمين پيشنهادي توسط كارشناسان فني و ايمني شركت

6- اعلام پذيرش متقاضي و معرفي، جهت اخذ استعلام از شهرداري يا وزارت راه

7- دريافت پاسخ استعلام و نقشه هاي طراحي شده، توسط مشاورين بخش خصوصي و تائيد نهائي مهندسي منطقه و واحد HSE

8- صدور مجوز احداث

و: انواع جايگاه و ابعاد زمين مورد نياز احداث جايگاه :

1- جايگاه تك سكو بنزين با ابعاد (7 در 8) (10 در 6) (16 در 5/9) مترمربع، جهت عرضه بنزين در شهرهاي بزرگ كه مشكل كمبود زمين يا گراني زمين وجود دارد و همچنين براي احداث در پاركينگها، مجتمع هاي بزرگ مسكوني، اداري، صنعتي به صورت عرضه در اتاقك

2- جايگاه تك سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 11 متر

3- جايگاه 2 سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 16 متر

4- جايگاه 3 سكو بنزين، حداقل بر 30 متر و حداقل عمق 30 متر

5- جايگاه 2 فرآورده 2 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 25 متر

6- جايگاه 2 فرآورده 3 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 40 متر

7- جايگاه 2 فرآورده 4 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 60 متر

ز: شرايط و موقعيت زمين پيشنهادي جايگاه :

1- ترجيحا" زمين پيشنهادي از مراكزي كه با كار گرم (جوشكاري، نانوائي و .) مرتبط هستند، فاصله مناسب داشته باشد.

2- خيابان دسترسي به جايگاه قابليت مانور نفتكش را داشته باشد. حريم برق فشار قوي (دكل - پست) لوله هاي انتقال گاز و خطوط راه آهن رعايت شده باشد.

3- زمين نبايستي در حريم رودخانه - مسيل باشد.

4- طراحي جايگاه بايستي تحت نظارت و مسئوليت مهندسي مشاور مورد تائيد سازمان نظام مهندسي و يا ساير دستگاه هاي ذيربط انجام شود.

5- لازم است كليه نقشه هاي تهيه شده توسط مشاور، به لحاظ مراعات تمامي استانداردهاي تاسيسات نفتي، به تائيد مهندس منطقه و واحد HSE منطقه رسانيده شود.

ح: خلاصه برخي از اامات جهت طراحي جايگاه :

1- عرضه بنزين در سكوهاي مجاور دفتر و عرضه نفتگاز در سكوهاي مجاور خيابان (جاده)، مدنظر قرار گيرد.

2- به منظور فرار سريع نفتكش در زمان حريق، محل تخليه در خروجي جايگاه در نظر گرفته شود.

3- فاصله بين دو سكو، حداقل 6 متر در نظر گرفته شود.

4- پيش بيني تلمبه مخصوص عرضه بنزين به موتور سيكلت ها، به صورت مجزا، در صورت امكان

5- طراحي جايگاه، به ويژه نماي داخلي و خارجي ساختمان، متناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي هر منطقه اجرا شود.

6- تهيه و نصب ژنراتور برق اضطراري، مجهز به سيستم راه انداز اتوماتيك اامي است.

7- اجراي طرح كف پخش كن اتوماتيك با سنسورهاي مربوطه، جهت سايبان تلمبه ها، روي حوضچه مخازن و محل تخليه يا طرح هاي مناسب جايگزين ديگر براي اعلام و اطفاء حريق

8- نصب سيستم سطح و دماسنج هوشمند و سيستم جلوگيري از سرريز مخازن اامي است.

9- مخازن زيرزميني جايگاه ميبايستي حداقل با ظرفيت 45000 ليتر ساخته و نصب شوند)حدود 5/1 برابر بالاترين ظرفيت نفتكش هاي موجود(

10-ارتفاع سكوهاي بنزين 10 سانتي متر به همراه پيش بيني گارد مناسب جهت تلمبه ها

11-رعايت مقررات آئين نامه 2800 جهت مقاوم سازي در تاسيسات و ابنيه، در برابر زله اامي است و همچنين رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ابنيه جايگاه

12-تفكيك و محصور نمودن محوطه مخازن از ساير تاسيسات و قسمت هاي جايگاه

13-پيش بيني سيستم هوشمند حفاظت الكترونيكي با نصب دوربين هاي مدار بسته

آیین نامه احداث جایگاه عرضه سوخت ( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی)

جايگاه ,حداقل ,متر ,زمين ,احداث ,يا ,و حداقل ,حداقل عمق ,متر و ,حداقل بر ,احداث جايگاه ,كتابچه راهنماي احداث ,راهنماي احداث جايگاه ,دريافت كتابچه راهنماي ,واحد بازرگاني مناطق

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
آموش کده download-best-movies مطالب اینترنتی خرید اینترنتی ایران فرهنگ اخبار روز دانلود فیلم درام Le Petit Prince ❤کلیپ عاشقانه❤ مطالب اینترنتی